HU / EN

Közérdekű adatok

Általános közzétételi lista


I. Szervezeti és személyzeti adatok

Hivatalos név Budapesti Történeti Múzeum
Székhely 1014 Budapest, Szent György tér 2.
Adószám 15490634-2-41
Bankszámlaszám 11784009-15490634-00000000
Postacím 1014 Budapest, Szent György tér 2.
Budavári Palota E épület
Telefonszám +36 1 487 8800
E-mail btm@btm.hu
Honlap http://www.btm.hu/
Tagintézmények elérhetőségei

Aquincumi Múzeum és Régészeti Park
1031 Budapest, Szentendrei út 135.
Levelezési cím: 1031 Budapest, Záhony u. 4.
+ 36 1 250 1650
aquincum@aquincum.hu
http://www.aquincum.hu/

Budapest Galéria
1036 Budapest, Lajos utca 158.
+36 1 388 6784
info@budapestgaleria.hu
https://budapestgaleria.hu/_/

Kiscelli Múzeum 
1037 Budapest, Kiscelli utca 108.
+36 1 388 8560
kapcsolat@kiscellimuzeum.hu
http://www.kiscellimuzeum.hu

Vármúzeum 
1014 Budapest, Szent György tér 2.
Budavári Palota E épület
+36 1 487 8800
info@btm.hu
https://www.varmuzeum.hu/

Kutatószolgálatok elérhetőségei

BTM Adattár
1014 Budapest, Szent György tér 2.
Budavári Palota E épület
+36 1 4807 8806
adattar@btm.hu

Aquincumi Múzeum - Régészeti Gyűjtemény
1031 Budapest, Szentendrei út 135.
+ 36 1 250 1650
aquincum@aquincum.hu

Budapest Galéria
1036 Budapest, Lajos utca 158.
+36 1 388 6784
info@budapestgaleria.hu

Kiscelli Múzeum - Újkori Várostörténeti Osztály
1037 Budapest, Kiscelli utca 108.
+36 1 388 8560
kutatoszolgalat@kiscellimuzeum.hu

Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár
1037 Budapest, Kiscelli utca 108.
+36 1 388 7817
fovarosi_keptar@btm.hu

Vármúzeum - Régészeti Gyűjtemény
1014 Budapest, Szent György tér 2.
Budavári Palota E épület
+36 1 4807 8800
btm@btm.hu

A szerv vezetője dr. Csorba László főigazgató
Hivatali elérhetősége 1014 Budapest, Szent György tér 2.
Budavári Palota E épület
+36 1 487 8801, +36 1 487 8802
csorba.laszlo@btm.hu
A Budapesti Történeti Múzeum alapító okirata alapito_okirat_2023.03.17.pdf (PDF, 513.3 KB)
A szerv alaptevékenysége, feladatköre és hatásköre (Szervezeti és Működési Szabályzat)

szervezeti ábra.pdf (PDF, 18.2 KB) 

A Budapesti Történeti Múzeum nem rendelkezik ügyfélszolgálattal.

A BTM és tagintézményeinek küldetésnyilatkozatai

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

http://www.btm.hu/hu/staff

I.4. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nem releváns, nem áll rendelkezésre


Felettes felügyeleti szervek 

A Budapesti Történeti Múzeum fenntartója: Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzata

cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
törzskönyvi azonosító szám: 735638
adószám: 15735636-2-41
ÁHTI azonosító: 745192Szakmai felügyeletet gyakorló szerv: Kulturális és Innovációs Minisztérium  


Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.

Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.

Ügyfélszolgálat e-mail cím: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu

Ügyfélszolgálat telefonszám: +36 (1) 896 2203

 


II. Tevékenységre és működésre vonatkozó adatok

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

I. TörvényekII. Rendeletek


Kormányrendelet


Miniszteri rendelet

 • 14/2015. (III.11.) MvM rendelet a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjeiről szóló
 • 13/2015. (III.11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól
 • 20/2002. (X.4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról
 • 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről

Adatvédelmi szabályzat


Közszolgáltatások

II. 3. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Nem releváns, nem áll rendelkezésre


II.4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

A Budavári gótikus szobrok / The Gothic Sculptures from the Buda Castle / 1500 HUF/ 2024 Budapest.

Írta: Papp Szilárd

E-mail: info@aquincum.hu
Web: www.varmuzeum.hu
Kiadja: Budapesti Történeti Múzeum
Felelős kiadó: Népessy Noémi főigazgató

ISBN: 978-615-666-70-69

II. 5. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

2021

2020


2019

2018

II.6. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

https://budapestgaleria.hu/_/a-muveszcsere-programrol/

II.7. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

II.8. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatokkal, a közérdekből hivatalos adatokkal és a közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatban a Budapesti Történeti Múzeum Főigazgatói Titkárságához (1014 Budapest, Szent György tér 2.), a +36 1 487 8801-es telefonszámon, valamint btm@btm.hu e-mail címen lehet fordulni.


Közadatkereső
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet. https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok/adat

II.9.  A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

II.10. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

II.11. Közérdekű adatok hasznosítására vonatkozó szabályzat

 • Info tv. 1. számú mellékletének 19-25. alatti adatok nem állnak rendelkezésre.

III. Gazdálkodási adatok

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

KöltségvetésekBeszámolók


III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Létszám és Személyi juttatások 2023. III. negyedév

III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A BTM nem nyújtott a költségvetéséből az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

  https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok/adat

  III. 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

  Nem releváns, nem áll rendelkezésre

  III. 6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

  Nem releváns, nem áll rendelkezésre

  III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

  Nem releváns, nem áll rendelkezésre

  III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

  Közbeszerzési szerződések elérhetőek: https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok/adat

  2024. évi dokumentumok
  2023. évi dokumentumok

  Köztéri reklámszolgáltatások beszerzése összegzés

  Laptopok bérlése összegzés

  2022. évi dokumentumok
  2021. évi dokumentumok

  Archívum >>>

  webfejlesztés: